• Wtorek | 21.05.2024


      • Aktualności
      • SKLEP
      • Integracje
      • Imprezy
          Fotorelacje
          Filmy
          Terminy
      • Klub
          Kontakt
          Statut
          Historia klubu
          Rajdy
      • Nasze Rajdy
          Formularz
      • PPW
          Info
          harmonogram
          baza noclegowa
          II runda
      • Użytkownicy
      • Forum
      • Linki
      • Konto
          Logowanie
          Rejestracja
      • Kosynier4x4 T3AM
          Paczka Śliwek 4x4
          GATKI 4x4
          Czachur Trio

Statut stowarzyszenia
„KOSYNIER KLUB 4X4”
z dnia 03.03.2006 r.  

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie „KOSYNIER KLUB 4X4”, zwane dalej Klubem, jest organizacją zarejestrowaną oraz posiada osobowość prawną.

§ 2.
Klub prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju, a w szczególności województwa wielkopolskiego

§ 3.
Siedzibą Klubu jest
Hotel Restauracja BOSS 
Plac Wiosny Ludów 16
62-320 Miłosław

§ 4.
Klub używa logo wg poniższego wzoru.§ 5.
Logo przedstawione w § 4. podlega ochronie i może być wykorzystywane tylko przez członków Klubu lub za pisemną zgodą Zarządu Klubu.

§ 6.
Klub może być członkiem innych organizacji i instytucji krajowych oraz międzynarodowych o podobnym charakterze działalności.

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7.

Klub jest organizacją zrzeszającą miłośników samochodów terenowych oraz innych pojazdów służących do poruszania się w trudnym terenie.


§ 8.
Do celów działalności Klubu należą:

- reprezentowanie województwa wielkopolskiego a przede wszystkim powiatu wrześińskiego
- ochrona i promocja zdrowia poprzez propagowanie czynnego sposobu spędzania wolnego czasu,
- popularyzowanie przestrzegania zasad fair play,
- popularyzowanie sportów samochodowych i motorowych,
- popularyzowanie zasad współżycia z przyrodą i jej ochronę,
- propagowanie kultury jazdy i zachowania na drodze i poza nią,
- propagowanie zasad „zdrowego” współzawodnictwa,
- popularyzowanie tematyki związanej z pojazdami terenowymi.

§ 9.
Sposoby realizacji celów określonych w § 8.:
a) uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych imprezach o charakterze terenowym;
b) organizowanie spotkań, zlotów i rajdów terenowych;
c) prowadzenie archiwum materiałów związanych z działalnością Klubu.

Rozdział 3

Członkostwo

§ 10.

Osobie zainteresowanej może zostać nadane członkostwo:

- zwyczajne,
- wspierające,
- honorowe.

§ 11.
Członkostwo zwyczajne może zostać nadane osobie fizycznej deklarującej chęć działalności na rzecz Klubu. Osoba taka musi być zarekomendowana przez co najmniej dwóch członków klubu (wyłączając członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej), którzy biorą odpowiedzialność za kandydata przez okres próbny trwający 1 rok. Decyzję o przyjęciu do grona członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu, po uzyskaniu pozytywnej opinii ponad połowy wszystkich członków Klubu.

§ 12.
Członkostwo wspierające może zostać nadane osobie fizycznej lub prawnej deklarującej chęć działalności na rzecz Klubu. Decyzję o przyjęciu do grona członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu, po uzyskaniu pozytywnej opinii ponad połowy wszystkich członków Klubu.

§ 13.
Członkostwo honorowe może zostać nadane osobie nie związanej bezpośrednio z działalnością Klubu, lecz której postawa i działanie przyczynia się do ułatwienia działalności statutowej Klubu, rozpowszechniania idei i celów związanych z działalnością Klubu. Decyzję o przyjęciu do grona członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu, po uzyskaniu pozytywnej opinii ponad połowy wszystkich członków Klubu.

Prawa członków

§ 14.

Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:

- czynnego udziału w życiu i działalności Klubu, zgodnie z niniejszym Statutem,
- posługiwania się logo Klubu,
- czynnego i biernego prawa wyborczego (nie dotyczy członków wspierających i honorowych),
- korzystania z 50% zniżki na wpisowe w organizowanych przez Klub imprezach,
- korzystania ze zniżek w opłatach za promowanie i reklamowanie własnej działalności przy okazji imprez organizowanych przez Klub,
- składania wniosków oraz projektów uchwał Klubu (nie dotyczy członków wspierających i honorowych), członkowie wspierający i honorowi mają prawo do składania inicjatyw i uczestnictwa w dyskusjach.

Obowiązki członków

§ 15.

Obowiązkami członków są:

- postępowanie zgodnie ze Statutem Klubu i uchwałami władz Klubu,
- reprezentowanie, promowanie Klubu oraz działanie na rzecz Klubu,
- czynny udział w organizacji i/lub uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Klub,
- realizacja celów statutowych,
- opłacanie składek członkowskich,
- przestrzeganie zasad ochrony przyrody,
- przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury społecznej,
- przestrzeganie zasad fair play.

Członkowie honorowi i wspierający Klubu zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Rozdział 4

Utrata członkostwa

§ 16.

Utrata członkostwa następuje w momencie:

- wystąpienia z Klubu na skutek dobrowolnej decyzji osoby zainteresowane, po uprzednim złożeniu pisemnej rezygnacji do Zarządu Klubu,
- skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu z powodu nie płacenia składek,
- skreślenia z listy członków Klubu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu z powodu nie stosowania się do ustaleń Statutu Klubu lub łamania uchwał Klubu,
- skreśleniu z listy członków Klubu na podstawie wniosku członków Klubu, który został przegłosowany na Walnym Zebraniu Członków, pod warunkiem, że na danym zebraniu było obecnych przynajmniej połowa wszystkich członków Klubu.

§ 17.
Od skreślenia z listy członków zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji o skreśleniu. Po rozpatrzeniu odwołania odbywa się głosowanie na najbliższym zebraniu członków Klubu, na zasadach określonych w § 15.

Rozdział 5

Władze Klubu

§ 18.

Władzami Klubu są:

- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd Klubu,
- Komisja Rewizyjna.

§ 19.
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

§ 20.
Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz do roku.

§ 21.
W razie potrzeby Zarząd Klubu może zwołać Zebranie Nadzwyczajne Członków Klubu.

§ 22.
O terminie zwołania Walnego Zebrania Członków członkowie Klubu lub delegaci zawiadamiani są przez Zarząd Klubu, jednak nie później niż dwa tygodnie przed zebraniem.

§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należą:

- powoływanie składów Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie zmian Statutu oraz rozwiązywania Klubu,
- uchwalanie kierunków działania Klubu,
- rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu z jego działalności,
- realizacja programów i wniosków składanych przez Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- uchwalanie wysokości składek członkowskich,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie skreślenia z listy członków Klubu.

§ 24.
Decyzje i uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są przy większości głosów zgodnych spośród członków obecnych na głosowaniu.

§ 25.
Na Walnym Zebraniu Członków odbywa się wybór członka Zarządu Klubu – Prezesa Klubu.

§ 25a.
Prezes Klubu przedstawia Walnemu Zebraniu Członków kandydatury zastępcy(ów) prezesa Klubu, sekretarza Klubu oraz skarbnika Klubu”, w celu podjęcia uchwały zatwierdzającej wybór w głosowaniu jawnym.


§ 26.
Członkami Zarządu Klubu są:

- prezes Klubu,
- zastępca prezesa Klubu,
- sekretarz / skarbnik Klubu,

W razie potrzeby zebranie członków Klubu może uzupełnić skład Zarządu Klubu.

§ 27.
Do kompetencji Zarządu Klubu należą:

- reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu,
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
- prowadzenie Klubu zgodnie ze Statutem,
- składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków,
- rozpatrywanie wszelkich spraw, skarg i wniosków kierowanych do Zarządu,
- ustalanie terminów i regulaminów imprez klubowych,
- zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków Klubu.

§ 28.
Na Walnym Zebraniu Członków odbywa się wybór członków Komisji Rewizyjnej, która liczy przynajmniej trzy osoby, spośród członków zwyczajnych Klubu. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego oraz
- sekretarz.

§ 29.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

- przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Klubu,
- składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
- rozpatrywanie wniosków skierowanych od członków i Zarządu Klubu do rozpatrzenia i zaopiniowania.

Uchwały i decyzje Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności wszystkich członków Komisji.

§ 30.
Kadencja Zarządu Klubu trwa 2 lata, a Komisji Rewizyjnej 3 lata.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 31.
Na majątek Klubu składają się ruchomości i fundusze.

§ 32.
Na fundusze Klubu składają się składki członkowskie, darowizny, spadki, dotacje, zapisy, dochody z działalności własnej, z ofiarności publicznej oraz ze środków pozyskanych na podstawie umów o sponsoring.

§ 33.
Środki finansowe na działalność Klubu mogą być pozyskiwane przez Klub również z innych źródeł.

§ 34.
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

Rozdział 7

Rozwiązanie klubu

§ 35.

Decyzja dotycząca rozwiązania Klubu podejmowana jest na Walnym Zebraniu Członków i staje się ważna przy aprobacie większości bezwzględnej członków zwyczajnych Klubu.

§ 36.
Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Klubu.

§ 37.
Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora, który sporządza sprawozdanie z zakończenia działalności oraz przeprowadza likwidację zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących organizacji i funkcjonowania stowarzyszeń.


Najnowsze zdjęcia
z rajdów:© 2007 - www.Kosynier4x4.pl All rights reserved. www.Programa.pl
aktualności | fotorelacje | terminy imprez | użytkownicy | forum